Inplanning & verloop van de gespreksmomenten :

De inplanning gebeurt volgens beschikbaarheid van de bemiddelaar en voorkeur van de bemiddelingspartijen.*

Goedbemiddeld.be maakt zich evenwel sterk dat een bemiddelingsbijeenkomst mogelijk is zo snel als 48u na akkoord van alle aanwezigen.*

* zie tarifering volgens gekozen tijdstip.


De bemiddelingsgesprekken starten en eindigen punctueel op het afgesproken tijdstip. Laattijdigheid of afwezigheid van één of meerdere bemiddelingspartijen verhindert het begin of de voortzetting van de gesprekken. In géén geval geeft dit aanleiding tot niet-aanrekening of compensatie van voorziene onkosten en ereloon.

De bemiddelingsgesprekken worden ingepland in vaste 2 uur durende sessies. Deze tijdsduur is efficiënter dan de elders gehanteerde 90-minuten want ze garandeert de beste resultaten (energie & aandacht) en zorgt voor een minimaal verlies aan verplaatsingstijd voor alle betrokkenen.

Communicatie met onze bemiddelaar :

In principe willen wij alle communicatie tussen deelnemers aan de bemiddeling en onze bemiddelaar (Christian) transparant houden. Dit betekent dat iedere deelnemer aan de bemiddeling op de hoogte zal worden gebracht van elke onderlinge communicatie met onze bemiddelaar. Hiermee willen we bereiken dat iedere partij op eenzelfde manier wordt geïnformeerd en er geen vrees voor een ‘geheime’ agenda of regeling hoeft te zijn.

Slechts zeer uitzonderlijk kan in het belang van een partij van deze regel wordt afgeweken. In dat geval zal hiervoor voorafgaand door alle bemiddelingspartijen akkoord worden gegeven.


Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de gesprekspartners wordt in onderling overleg plaats en tijdstip afgesproken. Meestal wordt voor het gesprekshuis van Goedbemiddeld.be gekozen, maar dit kan ook elders zijn. Bij voorbeeld wanneer iemand zich moeilijk kan verplaatsen, …..


Betaling van ereloon en onkosten :

De verdeling van onkosten en ereloon wordt tijdens de eerste samenkomst tussen bemiddelingspartijen overeengekomen. Meestal wordt gekozen voor een gelijke verdeling.

Om een vlotte en ongestoorde dynamiek van de gesprekken te kunnen garanderen, vraagt Goedbemiddeld.be dat U

voorafgaand aan de eerste bemiddelingsamenkomst

een voorschot ter waarde van 300,-€ (driehonderd euro) stort

op rek. nr. : …..-…..-…..-…. op naam van ……………. , met vermelding van uw naam + ‘voorschot’.Periodiek én uiterlijk na afronding van de bemiddeling zal u een factuur ontvangen voor de door Goedbemiddeld.be geleverde prestaties, waarna het betreffende factuurbedrag van uw voorschotsaldo zal worden afgeschreven.*

Bij afronding of stopzetting van de bemiddeling zal uw resterende saldo worden teruggestort naar hetzelfde rekeningnummer van waar u het hebt overgemaakt. Dit rekeningnummer zal ook op uw eindfactuur worden weergegeven, zodat u nog tijdig zou kunnen reageren moest dit niet meer geldig zijn.Het voorbereidende contact :

Gewoonlijk neemt één van de partijen in een meningsverschil, een ruzie , een conflict of (echt)scheiding contact via email of telefoon.
Meestal is dit vanuit een vraag naar meer informatie en/of om te kijken of bemiddeling een goede keuze kan zijn.
De bemiddelaar (Christian) zal in dit eerste korte contact graag alle nuttige algemene en praktische informatie omtrent een bemiddeling met Goedbemiddeld.be meedelen.

Belangrijk : een inhoudelijke bespreking kan pas plaatsvinden wanneer àlle betrokkenen aanwezig zijn.


De eerste samenkomst:

We starten punctueel op het afgesproken tijdstip met het gezamenlijk overlopen van de nuttige algemene & praktische informatie over het bemiddelingsverloop (met bv. financieel plaatje & bespreken van eventuele vragen).

Zo is iedereen goed geïnformeerd en ligt er een goede basis om de bemiddeling te starten.

Vervolgens houdt onze bemiddelaar (Christian) bij iedere deelnemer rondvraag naar de thema’s die hij of zij in de bemiddeling besproken wil zien. (hierop kan nadien nog altijd worden aangevuld of geschrapt).

Dan wordt samen gekeken of de bemiddelingsmethode een passende manier kan zijn om de aangehaalde onderwerpen te bespreken en tot een oplossing te komen.

Daarna wordt aan elke gesprekspartner gevraagd of hij/zij actief wil meedenken in het zoeken naar de best haalbare oplossingen voor de aangebrachte onderwerpen. Of minstens bereid is de belangen van de andere(n) te beluisteren.

Tenslotte vinden wij het ook belangrijk aan ieder te bevragen of hij/zij zich kan vinden in de persoon van onze bemiddelaar (Christian) als deelnemer aan de bemiddeling. Zouden hier bezwaren komen, dan zullen wij een andere erkende bemiddelaar inschakelen die wél aan ieders verwachtingen kan voldoen.


Hiermee kan dan het verplichte bemiddelingsprotocol worden vormgegeven en ondertekend :

de bemiddeling kan nu starten.